Gerald R. Hinzman – wieloletni dyrektor okręgu służb probacyjnych, obejmującego sześć hrabstw, a w nich dziewięć biur regionalnych i cztery ośrodki readaptacji. Zarządzał okręgiem z budżetem rocznym 20 milionów USD, zatrudniającym przeszło 260 kuratorów nadzorujących 4500 osób (skazanych i warunkowo zwolnionych z zakładów karnych). Były żołnierz, a w przeszłości również szef policji zarządzający przeszło 250 funkcjonariuszami i dyrektor akademii policyjnej. Twórca organizacji non-profit o nazwie Community Corrections Improvement Association, odpowiedzialnej za realizację wielu innowacyjnych projektów społecznych. Podczas podróży do Polski będzie reprezentował środowiska gospodarcze i samorządowe z racji szerokich kontaktów z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców z obszaru Stanu Iowa oraz instytucjami samorządowymi i stanowymi.

Bruce Vander Sanden – dyrektor generalny 6. Dystryktu Probacyjnego w Stanie Iowa, obejmującego swoim zasięgiem sześć hrabstw, w tym miasto Cedar Rapids. Nadzorując pracę Dystryktu, jest odpowiedzialny za działania probacyjne i pracę z warunkowo zwolnionymi z zakładów karnych, realizowaną przez podległych mu kuratorów i inny personel. Posiada trzydziestoletnie doświadczenie na wszystkich szczeblach kariery w strukturach probacji. Zaangażowany w programy profilaktyczne przeciwdziałające przestępczości wśród młodzieży. Z sukcesami inicjował projekty zmniejszające przestępczość z użyciem broni palnej. Ukończył wiele kursów specjalistycznych z zakresu prawa, zarządzania probacją i przywództwa. Były prezydent Stowarzyszenia Probacyjnego Stanu Iowa.

Veronica Cunnigham – dyrektor generalny American Probation and Parole Association (APPA). Jest odpowiedzialna za organizację wsparcia strategicznego dla członków zrzeszonych w największej amerykańskiej organizacji zawodowej. Do APPA należy obecnie przeszło trzydzieści tysięcy kuratorów sądowych. Od 30-tu lat praktyk wymiaru sprawiedliwości, zajmując stanowiska kierownicze w dwóch największych agencjach więziennictwa – Texas Parole System i Probation Department w Chicago. Jest członkiem i służy swoim doświadczeniem w ramach rad dyrektorów kilku organizacji. Legitymuje się licznymi nagrodami i wyróżnieniami, a także regularnie publikuje artykuły w opiniotwórczych periodykach branżowych amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości.

Todd Roberts – prezydent Iowa Correction Association (ICA) i dyrektor wykonawczy 6. Dystryktu Probacyjnego w Stanie Iowa, obejmującego swoim zasięgiem sześć hrabstw, w tym miasto Cedar Rapids. Posiada 26-letnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi i nieletnimi w ramach pracy w wymiarze sprawiedliwości. Służył jako kurator sądowy sprawując pieczę nad osobami warunkowo zwolnionymi z zakładów karnych i skazanymi z warunkowym zawieszeniem wykonania kary. Posiada także 16-letnie doświadczenie w pracy z mężczyznami skazanymi za przestępstwa seksualne. Jest certyfikowanym specjalistą w zakresie leczenia sprawców przestępstw seksualnych i członkiem Motivational Interviewing Network of Trainers, prowadzącym treningi z zakresu m.in. terapii motywacyjnej dla wielu ogólnoamerykańskich organizacji.

John Zielke – wykładowca uniwersytecki w Kirkwood Community College, Mount Mercy University i University of Iowa oraz inicjator badań naukowych w zakresie kryminologii i polityki wymiaru sprawiedliwości. Były szef federalnego Okręgu Północnego w Stanie Iowa, obejmującego swoim zasięgiem dystrykty z północnej połowy Stanu. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy jako kurator sądowy. Odpowiedzialny za programy pracy ze sprawcami z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, a także za wdrażanie rozwiązań w ramach programów obejmujących pracę ze sprawcami przestępstw pod wpływem środków odurzających i narkotyków. Uczestnik grup roboczych rozwijających system probacji na szczeblu federalnym. Zaangażowany w opracowywanie systemu oceny ryzyka powrotności do przestępstwa.

Tenette Carlson – kurator sądowy z przeszło dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy z osobami dorosłymi w 2. Dystrykcie Probacyjnym w Stanie Iowa. Nadzoruje sprawców przestępstw i warunkowo zwolnionych z zakładów karnych. W swojej karierze zatrudniona jako wychowawca w zakładzie poprawczym dla młodzieży. Autorka intensywnego programu terapeutycznego dla młodocianych przestępców. Certyfikowany trener treningu radzenia sobie ze złością. Bogate doświadczenie w pracy z osobami z problemami psychicznymi. Pełni również funkcję sekretarza w Iowa Corrections Association.

Gabriel Schaapveld – kierownik Wydziału Wysokiego Ryzyka w 6. Dystrykcie Probacyjnym w Stanie Iowa, obejmującym swoim zasięgiem sześć hrabstw, w tym miasto Cedar Rapids. Służył jako kurator sądowy sprawując pieczę nad osobami warunkowo zwolnionymi z zakładów karnych i skazanymi z warunkowym zawieszeniem wykonania kary. Zaangażowany w realizację wielu projektów wynikających z planu strategicznego rozwoju Dystryktu, którego jest współtwórcą. Uczestniczył aktywnie w programach grantowych, będąc mocno zorientowanym na rozwój potencjału Dystryktu i efektywność pracy całego zespołu.